SCHOOL CAPTAINS

 

 

 

 

Ser
School No.
Name
Year
01
023
Prem Prakash
2004-06
02
019
Mukesh Ranjan
2006-08
03
001
Mukesh Kumar
2008-10
04
080
Imdad Ali
2010-11
05
188
Rahul Raj
2011-12
06
276
Deepak Kumar
2012-13
07
312
Gaurav Raj
2013-14
08
406
Alok  Kumar
2014-15
08
445
Cdt Kamal Kishore
2015-16
09
548
Cdt Pradeep Kumar
2016-17
10
608
Aaryaman Yashashvi Raj
2017-18