OUR CONTRIBUTION TO NDA/INA

 

 

01

PREM PRAKASH
School No - 23
Course - 124 NDA
Year - 2010

 

 

02

SANTOSH KUMAR
School No - 55
Course – 124 NDA
Year - 2010

 

 

03

RAJ BIHARI
School No – 24
Course – 86 INA
Year - 2010

 

  

 

04

RAJAN KR SINGH
School No – 60
Course – 125 NDA
Year - 2011

 

 

05

ANKUR KUMAR
School No - 72
Course – 126 NDA
Year - 2011

 

 

06

ADITYA RAMAN
School No – 81
Course – 126 NDA
Year - 2011

 

 

07

UMESH KUMAR
School No – 83
Course – 126 NDA
Year - 2011

 

 

08

DHANJIT KR SINGH
School No – 93
Course – 126 NDA
Year - 2011

 

 

09

SAKET KUMAR
School No – 139
Course – 126 NDA
Year - 2011

 

 

10

VARUN KUMAR RAI
School No – 90
Course – 88 INA
Year - 2011

 

 

11

VIBHANSHU KUMAR
School No – 98
Course – 88 INA
Year – 2011

 

 

12

DEEPAK KR SUMAN
School No – 144
Course – 88 INA
Year - 2011

 

 

13

ARUN KUMAR
School No – 149
Course – 88 INA
Year - 2011

 

 

14

IMDAD ALI
School No – 80
Course – 127 NDA
Year - 2011

  

 

 

15 

RAUSHAN KR JHA
School No – 147
Course – 127 NDA
Year – 2011

 

 

16

SHIKHAR GAGAN
School No – 193
Course – 128 NDA
Year - 2012

 

 

17

SHUBHAM KUMAR
School No – 174
Course – 128 NDA
Year - 2012

 

 

18

SATYA PRAKASH
School No – 216
Course – 128 NDA
Year - 2012

 

 

19

KUMAR GAURAV
School No – 196
Course – 128 NDA
Year – 2012

 

 

 

20 

SAKET KUMAR
School No – 198
Course – 128 NDA
Year – 2012

 

 

21

RAVI KUMAR
School No – 361
Course – 90 INA
Year - 2012

 

 

22

ANURAG KUMAR JHA
School No – 208
Course – 90 INA
Year - 2012

 

 

23

ADITYA KUMAR
School No – 244
Course – 130 NDA
Year - 2013

 

 

24

KUNAL GOSWAMI
School No – 260
Course – 130 NDA
Year - 2013

 

 

25

CHIRANJEEV BHARADWAJ
School No – 268
Course – 130 NDA
Year – 2013

 

 

 

26

VIVEK KUMAR
School No – 292
Course – 131 NDA
Year – 2013

 

 

27

ROHAN UPMANYU
School No – 275
Course – 10 + 2 Tech
Year – 2013 

 

 

28

SHASHI KUMAR
School No – 255
Course –  10 + 2 Tech
Year – 2013

 

 

29

KUNDAN KUMAR
School No – 304
Course – 94 INA
Year - 2014

 

 

30

GAURAV RAJ
School No – 312
Course –  94 INA
Year - 2014

 

 

 

31

RAVI PRAKASH KR
School No – 321
Course – 94 INA
Year - 2014

 

 

32

ASHUTOSH KUMAR
School No –  310
Course – 132 NDA
Year – 2014

 

 

33

RAHUL KUMAR
School No –  344
Course – 132 NDA
Year – 2014

 

 

34

ABHISHEK KUMAR
School No –  323
Course – 134 NDA
Year – 2015

 

 

 

 

35

ALOK KUMAR
School No – 406 
Course – 134 NDA
Year – 2015

 

 

36

AVINASH KUMAR
School No – 397 
Course – 134 NDA
Year –2015

 

 

 

37

VIVEK KR RAI
School No – 578
Course – 134 NDA
Year – 2015

 

 

38

AJAY KUMAR
School No – 365
Course – 96 INA
Year – 2015

 

 

39

AYUSH PANDEY
School No – 579
Course – 96 INA
Year – 2015

 

 

 

40

PRAVEEN KUMAR
School No – 274
Course – 133 NDA
Year – 2015

 

41

ADITYA KUMAR SINGH
School No – 434
Course – 136 NDA
Year – 2016

42

SAKET SHANKAR
School No – 719
Course – 137 NDA
Year – 2016

43

YASH ARYAN
School No – 509
Course – 138 NDA/NA
Year – 2017

 

44

MOHIT KUMAR
School No – 531
Course – 138 NDA/NA
Year – 2017

 

45

SHUBHAM KUMAR
School No – 533
Course – 138 NDA/NA
Year – 2017

 

 

46

VIVEK ANAND
School No –543
Course – 138 NDA/NA
Year – 2017

 

47

GAURAV KUMAR
School No – 774
Course – 138 NDA/NA
Year – 2017

 

48

NIKHIL SINGH
School No – 511
Course – 138 NDA/NA
Year – 2017

 

49

NEERAJ KR SINGH
School No – 597
Course – 140 NDA/NA
Year – 2018

 

50

RAMAN KR RAGNISH
School No – 610
Course – 140 NDA/NA
Year – 2018

 

51

ADITYA RAJ SINGH
School No – 622
Course – 140 NDA/NA
Year – 2018

 

52

ANKESH RAJ
School No – 514
Course – 140 NDA/NA
Year – 2018

 

53

ROHIT RANJAN
School No – 793
Course – 10 + 2 Tech
Year – 2018