VISHALI HOUSE

 

HOUSE FLAG

 

 

 

 

VAISHALI VALIANTS

 

 

 

 

 

 

 

HOUSE MASTERS & HOUSE TUTORS

 

 

House

House Master

House Tutor

Vaishali

Senior

Mr Anurag Vijay

 

Mr AK Shukla,

Mr Rahul Shukla

 

Junior

Mr Arun Kumar

Mr Himanshu Kumar,
Mr Raj Kumar Ram,
Mr Rajiv Sharma

House Color
Yellow

 

 

 

 

CADETS APPOINTMENTS OF VAISHALI HOUSE(SRs)

 

 

Ser Appointment Name of Cadet
a. House Captain Cadet Sandeep Kumar Singh (619)
b. House Vice Captain Cadet Hritik Kumar Pawan (904)
C. House Prefect Cadet Prem Kumar (732)

 

 

 

 

CADETS APPOINTMENTS OF GANDHARA HOUSE(SRs)

 

 

Ser Appointment Name of Cadet
a. House Captain Cadet Sajan Kumar (809)
b. House Vice Captain Cadet Sachin Kumar (949)